INFORMACIÓ IMPORTANT PER A AUTÒNOMS/ES!

La Generalitat Valenciana ha fet públics els requisits per a poder optar a les ajudes per a aquells autònoms que han vist afectada la seua activitat empresarial a causa d’aquesta alerta sanitària:

‼️REQUISITS:
– Figurar d’alta en el RETA durant almenys, entre el 31/12/19 i el 14/03/2020
– Haver suspés l’activitat o haver reduït la facturació, almenys un 75% respecte de la mitjana facturada en el semestre anterior.
– Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana

💶QUANTIES:
– 1500€ per a autònoms/es obligats/des a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020
– 750€ per a la resta

❌OBLIGACIONS:
– Mantindre l’activitat autònoma durant almenys 3 mesos, a comptar després de la represa de l’activitat.
– Facilitar a Labora les dades requerides
– Comunicar a LABORA la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat
– Complir les obligacions de transparència
– Sotmetre’s a les actuacions de control financer de la Generalitat, l’Estat o altres òrgans de control

💾PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Fase 1 – Sol·licitar assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud de la subvenció.
👉🏻 https://bit.ly/3c3NbxV

📅TERMINI DE SOL·LICITUD:
S’iniciarà a les 9.00 h del 8/4/2020 i finalitzarà a les 9.00 del 4/5/2020

Per a qualsevol dubte o informació els interessats poden contactar amb l’ADL de l’Ajuntament d’Altea a través del correu aedl@altea.es i del telèfon 965841300.

Tota la informació en el DOCGV 44/2020 de 3 d’abril: https://bit.ly/34gRgfH

🔺INFO GENERAL
http://labora.gva.es/va/ciutadania
🔺EAUCOV 2020 Ajuda a persones treballadores autònomes COVID19
https://bit.ly/3c08u3z

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA AUTÓNOMOS/AS!

La Generalitat Valenciana ha hecho públicos los requisitos para poder optar a las ayudas para aquellos autónomos que han visto afectada su actividad empresarial a causa de esta alerta sanitaria:

‼️REQUISITOS:
– Figurar de alta en el RETA durante al menos, entre el 31/12/19 y el 14/03/2020
– Haber suspendido la actividad o haber reducido la facturación, al menos un 75% respecto del promedio facturado en el semestre anterior.
– Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana

💶CUANTÍAS:
– 1500€ para autónomos/as obligados/as a la suspensión de actividades por el Real Decreto 463/2020
– 750€ para el resto

❌OBLIGACIONES:
– Mantener la actividad autónoma durante al menos 3 meses, a contar tras la reanudación de la actividad.
– Facilitar a Labora los datos requeridos
– Comunicar a LABORA la solicitud u obtención de otras subvenciones para la misma finalidad
– Cumplir las obligaciones de transparencia
– Someterse a las actuaciones de control financiero de la Generalitat, el Estado u otros órganos de control

💾PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Fase 1 – Solicitar asignación de fecha y franja horaria para presentar la solicitud de la subvención.
👉🏻 https://bit.ly/3c3NbxV

📅PLAZO DE SOLICITUD:
Se iniciará a las 9:00 h del 8/4/2020 y finalizará a las 9:00 del 4/5/2020

Para cualquier duda o información los interesados pueden contactar con la ADL del Ayuntamiento de Altea a través del correo aedl@altea.es y del teléfono 965841300.

Toda la información en el DOCGV 44/2020 de 3 de abril: https://bit.ly/34gRgfH

🔺INFO GENERAL
http://labora.gva.es/va/ciutadania
🔺EAUCOV 2020 Ayuda a personas trabajadoras autónomas COVID19
https://bit.ly/3c08u3z